Петрушанко Тетяна Олексіївна

Петрушанко Тетяна Олексіївна

доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою

У 1986 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут з відзнакою, була Ленінським стипендіатом. З 1986 по 1988 рр. – навчалась у клінічній ординатурі, а з 1988 р – в очній аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адаптація тканин пародонта до стресорних впливів (клініко-експериментальне дослідження)". З 1992 по 1994 р. – асистент кафедри терапевтичної стоматології, з 1994 р. – доцент, а з 2002 р. – професор цієї ж кафедри. У 2001 р. захистила на спеціалізованій вченій раді при НМУ ім.О.О.Богомольця докторську дисертацію на тему: «Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань пародонта». Автор 425 друкованих праць, співавтор 3-х підручників з терапевтичної стоматології, внутрішніх хвороб та пропедевтики внутрішніх хвороб для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 22 навчальних посібників, 4-х методичних рекомендацій, співавтор 4-х навчальних програм для студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації, з дисципліни «Терапевтична стоматологія»,  стандарту підготовки магістрів по стоматології і програм з терапевтичної стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації (2019 р.).

Має 54 патенти на винаходи, 6 посвідчень на рацпропозиції, 16 інформаційних листів, 8 авторських права на твір, 15 нововедень.

Є замісником голови центральної методичної комісії академії, членом Вченої Ради академії та стоматологічного факультету, членом проблемної комісії “Стоматологія” академії, членом Координаційної ради академії, членом журі «Призма-Чемпіонату», членом апробаційної ради та вченої ради по захисту дисертацій, членом редколегії журналу «Вісник Укр.мед.стом.академ.», ДентАрт, головою Полтавського осередку Асоціації лікарів-пародонтологів України (АЛПУ), дійсний членом Української академії естетичної стоматології, Віце-президент АЛПУ, Гарант освітньо-професійної програми "Стоматологія" по підготовці магістрів.

petrusankotatana@gmail.com

Ніколішин Анатолій Карлович

Ніколішин Анатолій Карлович

доктор медичних наук, професор

Закінчив Харківський державний медичний стоматологічний інститут у 1965 році з відзнакою. З 1970 року по теперішній час працює в Українській медичній стоматологічній академії, спочатку на посаді асистента, доцента, у 1990 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри терапевтичної стоматології. Доктор медичних наук з 1990 року. Вчений ступінь присуджено за результатами захисту дисертації на тему: "Флюороз зубов (клиническое и патогенетическое исследование)" на спеціалізованій Раді Московського медичного стоматологічного інституту. З 1992 року затверджений у вченому званні професорa. Ніколішин А.К. є автором 317 наукових та навчально-методичних робіт, з них підручника з терапевтичної стоматології, 14 навчальних посібників, 8 монографій, співавтор 2-х програм з терапевтичної стоматології для студентів ЗВО III-IV рівнів акредитації, 26 патентів, 6 нововведень, 6 інформаційних листів, 5 авторських прав на твір.

Є головою проблемної комісії “Стоматологія” академії, членом апробаційної Ради та вченої ради по захисту дисертацій, членом редакційної ради журналів “Український стоматологічний альманах”, ”Современная стоматологія” (Білорусь).

aknikolishin@gmail.com

Іленко Наталія Миколаївна

Іленко Наталія Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

У 1984 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут із відзнакою. У 1989 р. вступила до клінічної ординатури, з 1991 по 1993 рр. пройшла навчання в очній аспірантурі. Кандидатська дисертація на тему: "Застосування монохроматичного когерентного червоного світла гелій-неонового лазера для відбілювання емалі зубів, уражених флюорозом (клініко-лабораторні дослідження) захищена у 1993 р. У 1999 р. було присуджено звання доцента кафедри. Має 157 друкованих праць, з них підручник з терапевтичної стоматології, 10 навчальних посібників, 1 монографії. Є співавтором 5 навчальних програми для студентів ЗВО IV рівня акредитації з дисципліни «Терапевтична стоматологія», 15 патентів на винахід, 7 посвідчень на рацпропозиції, 4 інформаційних листів. Є завучем кафедри.

nilenko@ukr.net

Литовченко Ірина Юріївна

Литовченко Ірина Юріївна

кандидат медичних наук, доцент

У 1991 р. закінчила Полтавський деражвний медичний стоматологічний інститут з відзнакою, була Ленінським стипендіатом. Навчалась в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології з 1991 по 1993 р., з 1993 р. по 1997 - в заочній аспірантурі та працювала асистентом кафедри. Кандидатська дисертація захищена у 1997 році на тему: "Вплив хронічного емоційного напруження на клініко-метаболічні особливості пародонтиту (клініко-експериментальне дослідження)». У 2003 р. присуджено звання доцента кафедри. Має 123 друковані праці, з них підручник з терапевтичної стоматології, є співавтором 10 навчальних посібників, 6 інформаційних листів, 16 патентів на винахід. Відповідальна на кафедрі за науково-дослідну роботу співробітників.

lytovchenko.iryna@gmail.com

Марченко Алла Володимирівна

Марченко Алла Володимирівна

доктор медичних наук, доцент

У 1990 р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. Кандидатська дисертація на тему: «Особливості морфогенезу різців при флюорозі в аспекті їх одонтогліфіки» захищена у 2000 році. З 2002 року – доцент кафедри терапевтичної стоматології. У 2019 році захистила на спеціалізованій вченій раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова докторську дисертацію на тему: «Морфотопогеометричні закономірності формування зубних дуг верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат з ортогнатичним прикусом». Має 180 друкованих праць, з них підручник з терапевтичної стоматології, 2 навчальні посібники. Є співавтором 8 патентів, 2 авторських прав на твір, 13 навчальних програм. З 2016 року є директором навчально-наукового інституту післядипломної освіти у структурі УМСА.

allamarchen@ukr.net

Ніколішина Елла Вячеславівна

Ніколішина Елла Вячеславівна

кандидат медичних наук, доцент

У 1992 році закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут. На кафедрі працює з 1996 р. в якості асистента. Кандидатська дисертація захищена у 2001 р. на тему: "Лікування хворих на флюороз зубів помірної та тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів світлового затвердіння (клініко-лабораторне дослідження)". З 2007 року переведена на посаду доцента кафедри, у 2011 році отримала вчене звання доцента. Має 97 друкованих праць, з них є співавтором підручника з терапевтичної стоматології, 7навчальних посібників, 1 монографії, 15 патентів на винаходи, 1 авторського права на твір. Відповідальна на кафедрі за лікувально-консультативну роботу співробітників.

ellanikolishyna@gmail.com

Бублій Тетяна Дмитрівна

Бублій Тетяна Дмитрівна

кандидат медичних наук, доцент

У 1996 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. Навчалась в магістратурі при кафедрі терапевтичної стоматолоії з 1996 по 1999 р. У 2000 році вступила до очної аспірантури. Кандидатська дисертація захищена на тему: "Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит із використанням нових матеріалів для обтурації кореневих каналів" у 2004 році.Працює асистентом кафедр з 2003 року, вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології отримала у 2014 році.  Має 100 друкованих праць, з них 1 навчальний посібник. Є співавтором 6 патентів на винаходи. Відповідальна на кафедрі за роботу з іноземними студентами, секретар проблемної комісії “Стоматологія” академії.

tdbublij@gmail.com

Попович Іван Юрійович

Попович Іван Юрійович

доктор медичних наук, доцент

У 2003 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. З 2006 по 2009 р. пройшов навчання в очній аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології. Захистив в 2009 році кандидатську дисертацію на тему «Біофізичні основи реставрації коронок девітальних фронтальних зубів». З 2016 року  доцент кафедри терапевтичної стоматології. У 2020 році захистив докторську дисертацію на тему "Прогнозування фунціональних можливостей зубопародонтального комплексу у пацієнтів із генералізованим пародонтитом".  Має 91 друковану працю, є співавтором 1 монографії, 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій, 3 нововведень, 12 патентів на винахід. Відповідальний на кафедрі за організацію фантомного навчання студентів.

ivanstomat@ukr.net

Іваницький Ігор Олексійович

Іваницький Ігор Олексійович

кандидат медичних наук, доцент

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в 2002 році з відзнакою. З 2004 року працював на кафедрі в якості асистента. З 2006 по 2009 роки навчався в очній аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології. Захистив у 2010 році кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльна характеристика ефективності лікування гіперчутливості зубів із використанням сучасних препаратів». Вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології отримав у 2018 році. Має 21 друковану працю, з них 9 статей, 8 тез матеріалів та навчально-методичних конференцій, 3 патенти на винахід, нововедення та 1 інформаційний лист. Відповідальний на кафедрі за організацію виробничої практики студентів.

igorivanicky@ukr.net

Островська Людмила Йосипівна

Островська Людмила Йосипівна

кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію в 2002 році з відзнакою. З 2003 по 2005 роки навчалась в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології, а з 2007 по 2010 – в очній аспірантурі. Захистила в 2010 році кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та патогенетичні підходи до профілактики та лікування змін тканин пародонта у вагітних». Працювала асистентом кафедр з 2010 року, вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології отримала у 2019 році. Має 58 друкованих праць, є співавтором 1 навчального посібника, 3-х методичних рекомендацій, 3-х патентів на винаходи, 2 нововведень, 1 авторського права на твір та 1 інформаційний лист. Відповідальна на кафедрі за організацію виховної роботи.

lyudmilaostrovsk@gmail.com

Бойченко Ольга Миколаївна

Бойченко Ольга Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Захистила у 2013 р. кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з використанням антигіпоксантів метаболічної дії». Вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології отримала у 2018 році. Має 59 друкованих праць,  є співавтором 1 навчального посібника, 1 методичних рекомендацій, 4-х патентів на винаходи, 4 авторських прав на твір, 1 інформаційного листа.

olgabojchenko@ukr.net

ПЕТРУШАНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

ПЕТРУШАНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

У 1987 році закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут із відзнакою. Після проходження інтернатури зі стоматології працював лікарем- стоматологом у міській дитячій поліклініці м. Полтави. У 1990 році за конкурсом обраний асистентом кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту. Кандидатська дисертація на тему: "Клініко-морфологічне обґрунтування лікування пульпіту з використанням композиції "Діоцинкохім" (клініко-експериментальне дослідження) захищена у 1994 році. З 1997 року переведений на посаду доцента кафедри, у 2002 році отримав вчене звання доцента кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології. У 2021 році переведений на посаду доцента кафедри терапевтичної стоматології. Має 101 друковану працю, з них є співавтором підручників із пропедевтики терапевтичної стоматології, матеріалознавства в стоматології, 4 навчальних посібників, 3 патентів на винаходи.

petrushankovladimir@gmail.com

 

Сідаш Юлія Володимирівна

Сідаш Юлія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

У 2004 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію з відзнакою. З 2005 по 2007 р. працювала старшим лаборантом кафедри, а з 2007 – асистент. З 2007 по 2010 р. навчалась в очній аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології. Успішно захистила в 2011 р. кандидатську дисертацію на тему: "Використання локальної фотоактивованої дезінфекції кореневих каналів та імунокорегуючого засобу в комплексному лікуванні хворих на хронічний верхівковий періодонтит". З 2020 року доцент кафедри терапевтичної стоматології  Має 53 друкованих праці, є співавтором навчального посібника, 3 патентів на винаходи, 1 інформаційного листа, 1 нововедення. Відповідальна за роботу студентського наукового товариства на кафедрі.

u.v.sidash@ukr.net

Костиренко Олексій Петрович

Костиренко Олексій Петрович

кандидат медичних наук, асистент

У 1990 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. З 1994 року працює на кафедрі асистентом. Кандидатська дисертація на тему: "Розробка та впровадження в практику способу вибілювання емалі при флюорозі зубів" захищена у 2003 році. Має 63 друкованих роботи, з них є співавтором 1 монграфії, 10 патентів на винаходи, 1 інформаційного листа.

kostyrenko.oleksij@gmail.com

Котелевська Наталія Василівна

Котелевська Наталія Василівна

кандидат медичних наук, асистент

В 1991 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут. На кафедрі працює з 1994 року. З 1994 по 1996 рік – старший лаборант кафедри, з 1997 р. – асистент. З 2001 по 2004 рр. навчалась в очній аспірантурі. В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму». Має 46 друкованих праць, є співавтором 6 патентів на винаходи, 1 посвідчення на рацпропозицію, 3 нововведеннь.

kotelevska.natalia@gmail.com

Мошель Тетяна Миколаївна

Мошель Тетяна Миколаївна

кандидат медичних наук, асистент

У 1995 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З 1996 року працювала на посаді старшого лаборанта, з 1997 року – асистент кафедри. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит із поєднаним перебігом хронічного холециститу і панкретатиту». Має 57 друкованих праць, є співавтором 5 патентів на винаходи та 3-х нововведень. Профорг кафедри.

tat.mishel@ukr.net

Зайцев Андрій Володимирович

Зайцев Андрій Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію у 1997 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 2005 року в якості асистента. Захистив у 2012 р. кандидатську дисертацію на тему: «Лікування неускладненого карієсу зубів у хворих старших вікових групп з обмеженою рухомістю опорно-рухового апарату з використанням атравматичногї відновної техніки». Має 62 друковані праці, є співавтором 2-х монографій, 30 патентів на винаходи, 1 нововведення, 8 авторських прав на твір.

ZAYTCEVANDREY@gmail.com

Іленко-Лобач  Наталія Володимірівна

Іленко-Лобач Наталія Володимірівна

кандидат медичних наук, асистент

У 2008 році закінчила з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію. Захистила у 2014 р. кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обгрунтування первинної та вторинної профілактики хвороб пародонта у ВІЛ-інфікованих». Має 32 друковані праці, є співавтором 2-х патентів на винаходи, 2-х нововведень, 1 авторського права на твір.

nilenko@ukr.net

 
Крутікова Анна Дмитрівна

Крутікова Анна Дмитрівна

кандидат медичних наук, асистент

У 2013 році закінчила ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»  з відзнакою. У 2015 році закінчила магістратуру за спеціальністю “Стоматологія” та здобула кваліфікацію магістр медицини з стоматології. З  2015 по 2018 р.р. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології. Захистила у 2018 р. кандидатську дисертацію на тему: «Пародонтологічна захворюваність жінок із бактеріальним вагінозом та обґрунтування їх лікування». Має 15 друкованих праць, є співавтором 3-х патентів на винаходи, 4-х нововведень, 2-х інформаційних листів.

adkrutikova@gmail.com

Приходько Марина Євгенівна

Приходько Марина Євгенівна

Старший лаборант кафедри

У 1968 році закінчила Харківський державний університет ім. М.Горького З 1969   року працює старшим лаборантом кафедри. Має 9 друкованих праць,  є співавтором 1 свідоцтва на рацпропозицію.

Виродова Тетяна Сергіївна

Виродова Тетяна Сергіївна

Старший лаборант кафедри

У 2009 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З  2016  року працює старшим лаборантом кафедри.

Лук’яненко Анна Валеріївна

Лук’яненко Анна Валеріївна

Старший лаборант кафедри

У 2012 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. З  2015  року працює старшим лаборантом кафедри.

Мельник Світлана Григорівна

Мельник Світлана Григорівна

Старший лаборант кафедри

У 2004 роцi закiнчила Украïнську медичну стоматологiчну академiю. 2004-2006-навчалась в iнтернатурi за фахом "Стоматологiя".2006-2020-лiкар -стоматолог 4 МКЛ.Вища квалiфiкацiйна категорiя з фаху "Стоматологiя" З 2021 -старший лаборант кафедри.

Ткаченко-Радогуз Тетяна Василівна

Ткаченко-Радогуз Тетяна Василівна

Старший лаборант кафедри

У 2018 році з відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". З 2018 по 2020 рік навчалася в інтернатурі за фахом "Неврологія" на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського. Автор та співавтор 5 наукових праць.

ЛІСТРОВА  СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

ЛІСТРОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Лаборант кафедри

З  2021  року працює лаборантом кафедри.

ДЖУЯН ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

ДЖУЯН ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

Лаборант кафедри

З  2022  року працює лаборантом кафедри.

ДАНИЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

ДАНИЛЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Підсобний робітник

Підсобний робітник кафедри з 2021 року.

Мороз Інна Іванівна

Мороз Інна Іванівна

Препаратор

З 2007 року працює препаратором кафедри.

 

Житченко Юлія Іванівна

Житченко Юлія Іванівна

Препаратор

З 2014 року працює препаратором кафедри.